Walne Zebranie Członków LOT Czaplinek

Działając  z upoważnienia Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej w Czaplinku  powiadamiam, że  Zarząd  Lot  Czaplinek  zwołuje Walne  Zgromadzenie  członków  na  dzień  7 kwietnia 2017 r.  o  godz  10:00, proponując następujący porządek  obrad:

1.  Otwarcie  Zebrania  Członków

2.  Wybór  Przewodniczącego Zebrania

3. Przyjęcie  Porządku  Obrad  Zebrania

4. Przyjęcie uchwały  w  sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności  Lot  Czaplinek  za 2016 rok.

5. Przyjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania finansowego za 2016 rok.

6. Przyjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia  absolutorium Zarządowi  LOT  Czaplinek za 2016 r.

7. Dyskusja nad kierunkami i formami  przedsięwzięć  realizowanych  w  roku  bieżącym  przez  Lokalną  Organizację  Turystyczną Czaplinek.

8. Sprawy  różne.

9. Zakończenie  zebrania.

Walne  zebranie  odbędzie  się  w sali  narad  Urzędu  Miejskiego w Czaplinku.  Informuję, iż  zgodnie  z  $17  Statutu  LOT  Czaplinek  “Walne  Zebranie  Członków”  władne  jest do podejmowania  uchwał  jeżeli  liczba  obecnych  członków  wynosi:

–  w pierwszym terminie  3/4  uprawnionych  do  głosowania.

–  w  drugim  terminie  bez  względu  na ilość  obecnych  uprawnionych  do  głosowania .

W  przypadku  braku  quorum  w  w/w   pierwszym  terminie ,  Walne Zebranie  Członków LOT  Czaplinek   odbędzie  się  o  godz.  10:15  tego  samego  dnia  i  w  tym  samym  miejscu  i  z  takim  samym  porządkiem  obrad  jak  zwołanie  w pierwszym  terminie.

 

Z  Poważaniem

Prezes Zarządu – Ryszard Swęd

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.